خشکبار نگین تاک ملایر
بسته بندی و حملبسته بندی كشمش بنا به تمایل و درخواست مشتری و بازارهای هدف در كارتنهای 5، 10 و5/12 كیلوگرمی و با برچسب الصاقی حاوی اطلاعات خود مشتری به صورت مقاوم و شیك انجام می پذیرد.

بسته بندی خرمای مضافتی در جعبه های 650 گرمی و دیگر انواع خرما در كارتن های 10 كیلوگرمی انجام می گیرد. بسته بندی پسته در كیسه های 25 و 50 كیلوگرمی بصورت خام انجام می گیرد.